Sezioni i Dyte i Suksesshem i Trajnimit te Stafit

February 24th, 2014

Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Administrative ka vazhduar me javën e dytë më 22 shkurt 2014 në sesionin e dytë të "seminareve trajnuese në Ekonometri" 2014 ". Ky seminar u mbajt për të gjithë anëtarët akademike te Fakultetit dhe studentët e doktoraturës të Fakultetit dhe ishte i bazuar në "Panele te dhënave te regresionit: Si për të kryer një aplikim duke përdorur STATA". "Ky sesion është bërë dhe të moderuar nga Shefi i Departamentit të Finance Bankes, Assist . Prof. Dr. Urmat Ryskulov.

Seminari u ndoq nga diskutime dhe shkëmbimin e pikëpamjeve në mes të pjesëmarrësve, duke përdorur shembuj konkretë në përputhje me kërkesat e tregut të punës, si dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe aktiviteteve të vazhdueshme arsimore të cilat do të kenë një kontribut pozitiv në punësimin e të diplomuarve universitarë, si dhe kualifikimin e vazhdueshëm të fuqisë punëtore në Shqipëri në përputhje me zhvillimet ndërkombëtare.