Seanca e dyte e frytshme "Brainstorming" per trajnimin e stafit

May 25th, 2013

Seanca e dyte e frytshme "Brainstorming" per trajnimin e stafit
 
Fakulteti i Ekonomisë dhe i Shkencave Administrative ka vazhduar ne javën e dytë më 25 maj 2013, seancen  e dytë te stafit: "Seminare Trajnimi Interaktive 2013 " . Ky seminar u mbajt për të gjithë anëtarët akademike me kohë të plotë të Fakultetit dhe studentët e doktoraturës të Fakultetit dhe ishte i bazuar me hyrje , materiale te kursit në formën e prezantimeve, me shënime leksioni , përgatitjen e dokumenteva , koordinimin e multimedias dhe mediave interaktive të prodhimit , ndërveprimin me nxënësin dhe teknologjite e angazhimit, me kurse, seminare dhe diskutime grupi , vlerësime dhe matje , paraqitje nga konferenca ,  prezantime personale , fuqia e komunikimit jo- verbal , komunikimi efektiv Body- Language , rëndësia e Modulation Voice & Eye - Contact etj .
 
Dekani i Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Administrative , Prof.Dr. Gungor Turan uroi të pranishmit dhe theksoi rëndësinë e të paturit e një tjetër seminari trajnues te Fakultetit per vitin e ardhshëm akademik në " Shkenca e Sjelljes " aftësitë në kontekstin e përgatitjes së stafit dhe studentët tone PhD për të qenë te suksesshëm në karrierën e tyre akademike .
 
Seminari u pasua nga diskutime dhe shkëmbimi i pikëpamjeve në mes të pjesëmarrësve , moderatorit Assist . Prof.Dr. Bekir Çinar dhe Dekan te Fakultetit Prof.Dr. Gungor Turan me një fokus të veçantë në " të nxënit duke punuar " , si për të bërë klasë me pjesëmarrje dhe duke përdorur shembuj konkretë në përputhje me kërkesat e tregut të punës , si dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe të aktiviteteve të vazhdueshme arsimore te cilat do të kenë një kontribut pozitiv në punësimin e të diplomuarve universitarë si dhe kualifikimin e vazhdueshëm të krahut të punës shqiptar në linjë me zhvillimet ndërkombëtare.