Programi i Bankiereve te rinj dhe mundesite e praktike ne ProCredit Bank

April 23rd, 2013

Studentët Finance Bankes qe diplomohen këtë vit mund të aplikojnë në Programin e Bankierëve te rinj  në ProCredit Bank Shqipëri. Ky program është një program gjithëpërfshirës trajnimi për të diplomuarit e fundit nga universitete apo institucione të tjera të arsimit të lartë, si dhe për profesionistët e kualifikuar. Ky program është pika e vetme e hyrjes në ProCredit Bank.

Metodologjia dhe përmbajtja: Gjatë periudhës gjashtë mujore, pjesëmarrësit marrin kurse dinamike dhe interaktive të cilat karakterizohen nga diskutime të hapura. Programi përfshin gjithashtu projektit dhe grupit të punës, e ndjekur nga ushtrime praktike dhe të udhëtimit në vende në të gjithë vendin. pjesëmarrja e plotë gjatë gjithë programit është e detyrueshme.

Programi mbulon temat kryesore:

• bankare përgjegjës, financave, mjedisin dhe globalizimin, si dhe matematikë dhe kontabilitet.

• Ushtrime praktike në ekonomi, bankare, të komunikimit dhe të menduarit analitik dhe kritik, të cilat zhvillojne cilësitë profesionale dhe personale, të dyja si individë dhe si anëtarë të ekipit.

• Filozofia e ProCredit biznesit dhe historia ProCredit, e cila paraqet kulturën korporative të bankës dhe parimet etike, siç pasqyrohet në Kodin e Sjelljes të ProCredit  dhe zbatohet në përditshmerine e operacioneve.

Ka një mundësi të madhe që pjesëmarrësit të cilët përfundojnë me sukses kursin do tu ofrohet punësim të përhershëm me ProCredit Bank Shqipëri.

Studentët te tjere me notë mesatare më të lartë se 3.5, mund të aplikojnë për një stazh me kohë te pjesshme. Gjatë praktikës, studentët do të mësojnë në lidhje me përgjegjshmerine dhe misionin e bankave, elementet e ndryshme të menaxhimit të personelit, se çfarë do të thotë të punojnë në ekipe, dhe si ProCredit Bank ofron shërbime cilësore për klientët e saj.

Këto praktika ofrohen për periudha një deri në tre muaj. Për shkak se praktikat janë pjesë e programit të detyrueshëm në universitetet shqiptare, pjesëmarrësit e programit nuk do të marrin asnjë pagë. Praktikat zhvillohen në të gjitha qytetet në të cilat ne kemi njësitë e biznesit, si dhe në Drejtorinë tonë në Tiranë.

Për më shumë informacion: http://www.procreditbank.com.al