Perfaqesuesit e Fakultetit Vizituan Albtelekom dhe Eagle Mobile

April 9th, 2013

Më 9 prill 2013, Prof. Dr. Güngör Turan, Dekan i Fakultetit dhe Assist. Prof. Dr. Urmat Ryskulov Shef i Departamentit Finance Banke vizitoi ALBtelecom dhe Eagle Mobile për të njoftuar "Engineering Financial Workshop Series" fushëveprimin, qëllimin dhe përfitimet e saj.

"Ky Workshop përfshin teori dhe sesione praktike për problemet optimale dhe të fuqishme e bërë vendim të investimeve të realizuara në sektorin e shërbimeve financiare. Përveç modeleve klasike dhe të njohura të tilla si modeli optimizimit mesatar te Markowitz ', objektivi kryesor është të paraqesë zhvillimet e fundit dhe modelet e reja optimizuese për një shumëllojshmëri të problemeve financiare. Në veçanti, ne fokusohemi në modelim dhe zgjidhje qasje për alokimin e aseteve, zgjedhjen e portofolit, ndjekjen e indeksit, menaxhimin e riskut dhe menaxhimin me përgjegjësi të aseteve ", tha Prof. Dr. Güngör Turan. Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Administrative synon të ruajë një bashkëpunim të qëndrueshëm dhe kuptimplotë me ata përmes aktiviteteve të ndryshme.