Njoftim mbi Fillimin e Aplikimit te Semestrit te Veres per 2012-2013

April 13th, 2013

Ju informojme se semestri veror për vitin akademik 2012-2013  do të jetë i hapur për kurset universitare sipas kalendarit akademik bashkangjitur.

Datat e rëndësishme për semestrin veror:

15-26 prill Para-regjistrimi për semestrin veror

6 Maj Shpallja e kurseve që do të hapet në semestrin veror

Maj 7-17 Regjistrimi Kursi dhe shkollimit Tarifat (për Semestrin e Veres)

17 Qershor Fillimi i Semestrit te Veres 

20 Korrik Fundi i Semestrit te Verës 

22-26 korrik Provimet Finale per Semestrin e Veres

Studentët e interesuar mund të aplikojnë për regjistrim në semestrin e veres2012-2013 në zyrën e regjistrimit.

Ju lutem kini parasysh qe për të hapur nje lende; të paktën 5 studentët duhet të jenë të regjistruar në lenden në fjalë.

Vetëm lendet "Praktika Verore" që hapen në semestrin veror 2012- 2013 nuk janë subjekt i kuotës minimale prej 5 regjistrimeve.

Tarifa semestrin veror për 2012-2013 vite akademike do të jenë:

30 Euro për ECTS për Fakultetin e Ekonomisë dhe Shkencave Administrative;
Për çdo pyetje të mëtejshme në lidhje me semestrin veror, studentët mund të kontaktoni Departamentin përkatës dhe dekanin e Zyrës se Studentëve