Implementimi i Serive te Workshopeve-Optimizimi i Sektorit Financiar

April 29th, 2013

Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Administrative dhe Qendra për Arsim e vazhdueshëm organizoi Workshopin Serial Optimizimi i Financave ne sektorin e shërbimeve, e cila u mbajt më 27 prill, 2013 në Meridian Center dhe është e fokusuar në Programimin Stochastic, Portfoli& Menaxhimi i rrezikut dhe Vendimi i Marrjes se nje Investimi. Pjesëmarrësit vinin nga departamente të ndryshme te Bankave që punojnë në Shqipëri dhe Kosovë si Zyrtar ALM në Raiffeisen Bank në Shqipëri, Specialiste / Kontrollit Financiar, Planifikimit dhe Departamentit të Gazetarisë, Ass. Specialist / Corporate & Commercial Department Credit, Specialist / Departamenti i Thesarit, Specialist Senior / Departamenti i Thesarit, BKT në Shqipëri dhe Kosovë ... etj.

Ky seminar përbëhej nga sesione teorike dhe praktike për problemet optimale dhe të marrjes se vendimit të investimeve të realizuara në sektorin e shërbimeve financiare. Përveç modeleve klasike dhe të njohura të tilla si modeli optimizimit te Markowitz ', objektivi kryesor ishte për të paraqitur zhvillimet e fundit dhe modelet e reja optimizuese për një shumëllojshmëri të problemeve financiare. Në veçanti, ajo është fokusuar në modelimin dhe zgjidhjen e qasjeve për alokimin e aseteve, zgjedhjen e portofolit, ndjekjen e indeksit, menaxhimin e riskut dhe menaxhimin me përgjegjësi të aseteve.

Janë mbajtur edhe seanca praktike të bazuara në raste studimore për qëllim për të ilustruar punën e strategjive optimale dhe të fuqishme të investimeve. Në punëtorinë, instruktorët, të cilët të gjithë kanë vite përvojë në këtë fushë, është marrë nëpër të gjitha hapat e modelimit dhe qasjeve zgjidhjen duke përdorur Excel dhe\ose Optimization Tools.

Përfitimet e pjesemarresve

fitojnë një njohuri të mirë se si për të modeluar pasigurinë që del në aplikacionet e biznesit në kuadër të sektorit të shërbimeve financiare,
të fitojë pamje realiste për përdorimin më të mirë të teknologjisë optimizuese për vendime optimale dhe të fuqishme të investimeve,
kuptojne rolin e vendimmarrjes të investimeve praktikat optimale dhe të fuqishme dhe të çështjeve kryesore të analizave financiare,
në dijeni të zhvillimeve të fundit dhe praktikave në fushën e ndarjes së aseteve, optimizimin e portofolit, aseteve dhe përgjegjësi menaxhimin dhe menaxhimin e riskut,
fitojnë njohuri se si për të përcaktuar dhe në mënyrë efektive të zgjidhur problemet sfiduese e konsumatorëve që dalin në alokimin e kapitalit për të arritur kthimin maksimal me rrezik të kufizuar.