FEAS mori pjese ne diskutim me Kryeministrin e Vendit perreth iniciativave ne fushen e tregut te punes

April 1st, 2013

Prof. Dr. Güngör Turan, Dekan i Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Administrative ka marrë pjesë në Tryezën e Rrumbullakët të mbajtur më 29 mars 2013, me kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, Prof. Dr. Sali Berisha, në iniciativat që priten të nisen nga qeveria shqiptare në lidhje me tregun e punës. Përfaqësuesit e universiteteve publike dhe private, akademikë, përfaqësues të zyrave të punës dhe agjencitë e punësimit, krerët e rajoneve të cilët kanë përdorur tashmë disa instrumente të reja të aktivizimin e tregut të punës dhe përfaqësues të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO-s) ishin gjithashtu të pranishëm në tryezën e rrumbullakët.

Sipas fjalës së mbajtur nga Kryeministri dhe prezantimin e dorëzuar nga Z. Kastriot Sulka, zëvendësministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta, reforma e tregut të punës synon rritjen e efikasitetit në shërbimet e punësimit dhe përshtatjen e përfitimeve të papunësisë në stimuj për punësim. Flasim përqendruar në konceptin Hartz dhe zbatimin e tij në realitetin shqiptar. Ajo përbëhet nga një sërë rekomandimesh për reformën në tregun shqiptar të punës, krijimi i qendrës one-stop-shop, e liberalizimit të tregut të punës, heqjen e kufizimeve të punës me kohë të pjesshme, rinovimin automatik të marrëveshjes së punës të grupi 52 vjeçar dhe më të vjetër, duke financuar fillimin e një biznesi të vogël (Kompania e mia), krijimin e llojeve të reja të punës (mini-punë dhe midi punë) nëpërmjet reduktimit të taksave.

Fjala e hapjes u pasua nga diskutime dhe shkëmbimin e pikëpamjeve në mes të pjesëmarrësve dhe kryeministrit Berisha, me një fokus të veçantë në theksin që duhet të vendoset në lehtësimin e kryerjes së praktikave nga ana e nxënësve, përditësimi i kurrikulave dhe metodave të mësimdhënies në pajtim me kërkesat e tregut të punës, si dhe aktivitete të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe edukimit të vazhdueshëm i cili do të ketë një kontribut pozitiv në punësimin e të diplomuarve universitarë si dhe kualifikimin e vazhdueshëm të fuqisë punëtore në Shqipëri në përputhje me zhvillimet ndërkombëtare.