E ArdhmjaeStudentėvetėKontabilitetitdheFinancės

December 15th, 2016

E ArdhmjaeStudentėvetėKontabilitetitdheFinancės

E ArdhmjaeStudentėvetėKontabilitetitdheFinancės

Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit organizoi me studentë të vitit tëf undit në sistemin bachelor dhe studentë të nivelit master, të degës financë, një aktivitet me karakter promovues dhe teknik për fushën e kontabilitetit dhe rregullimeve të tij.
Universiteti Epoka u perfaqesua nga studentete masterit dhe bachelorit, te shoqeruar nga stafi akademik i departamentit te Finance Bankes.
Aktiviteti me teme “E Ardhmja e Studentëve të Kontabilitetit dhe Financës”u dha mundësi këtyre studentëve të njihen me detyrat dhe funksionet  e rregullatorit si dhe me zhvillimet më të fundit në fushën e kontabilitetit dhe raportimit financiar të hartuara dhe publikuara prej tij.